ضرورت و منطق مطالعات تاریخ اسلام ۲۵ ص

2,300 تومان

ضرورت و منطق مطالعات تاریخ اسلام ۲۵ ص

اسلام و نسل جوان ۳۱ ص

3,100 تومان

اسلام و نسل جوان ۳۱ ص

پایان نامه ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن ۱۴۸ ص

14,800 تومان

پایان نامه ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن ۱۴۸ ص

تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران ۱۷۱ ص

17,100 تومان

تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران ۱۷۱ ص

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا ۲۵۵ ص

18,700 تومان

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا ۲۵۵ ص

تخریب اراضی دولتی در ایران ۱۱۵ ص

11,400 تومان

تخریب اراضی دولتی در ایران ۱۱۵ ص

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ۱۹۰ ص

19,000 تومان

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ۱۹۰ ص

بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس ۲۳۰ ص

23,000 تومان

بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس ۲۳۰ ص

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی ۱۱۰ ص

11,000 تومان

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی ۱۱۰ ص

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی ۵۰ ص

5,000 تومان

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی ۵۰ ص

خانواده سازگار و متعادل از منظر قران کریم با تاکید بر سوره های نساء نور ،مریم و احزاب ۱۲۳ ص

12,300 تومان

خانواده سازگار و متعادل از منظر قران کریم با تاکید بر سوره های نساء نور ،مریم و احزاب ۱۲۳ ص