بررسی بر هم کنش کالیکس(۴)آرن و مشتقات دی و تری بنزیلی آن با ملکول ید به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم ۱۱۳ ص

11,300 تومان

بررسی بر هم کنش کالیکس(۴)آرن و مشتقات دی و تری بنزیلی آن با ملکول ید به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم ۱۱۳ ص

چرخه های تولید مثلی پستانداران ۳۶ ص

3,600 تومان

چرخه های تولید مثلی پستانداران ۳۶ ص

بررسی تأثیر آموزش گام به گام ریاضی جورج پولیا ۱۰۴ ص

10,400 تومان

بررسی تأثیر آموزش گام به گام ریاضی جورج پولیا ۱۰۴ ص

پایان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی ۱۳۶ ص

10,900 تومان

پایان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی ۱۳۶ ص