کهکشان راه شیری و منظومه شمسی ۱۰۳ ص تصاویر

10,300 تومان

کهکشان راه شیری و منظومه شمسی ۱۰۳ ص

بررسی ارزش غذایی و خوشخوراکی گونه¬های ازمکCardaria draba))، خاکشیر (Descurainia Sophia) و برموس تکتروم (Bromus tectrom) در مرحله گلدهی با استفاده از روش های تجزیه آزمایشگاهی و invivo در تغذیه بز نرکرکی رایینی ۴۱ ص

20,000 تومان 4,100 تومان

بررسی ارزش غذایی و خوشخوراکی گونه¬های ازمکCardaria draba))، خاکشیر (Descurainia Sophia) و برموس تکتروم (Bromus tectrom) در مرحله گلدهی با استفاده از روش های تجزیه آزمایشگاهی و invivo در تغذیه بز نرکرکی رایینی ۴۱ ص

برآورد شاخص انتخاب اقتصادی در بز کرکی رائینی ۹۹ ص

40,000 تومان 9,900 تومان

برآورد شاخص انتخاب اقتصادی در بز کرکی رائینی ۹۹ ص

تعیین میزان آب روزانه موردنیاز بز چرا کننده در مرتع ۹۴ ص

40,000 تومان 9,400 تومان

تعیین میزان آب روزانه موردنیاز بز چرا کننده در مرتع ۹۴ ص

چهار لایه زمین۲۰ ص

7,000 تومان 1,800 تومان

چهار لایه زمین۲۰ ص

تکنیک RBS یکی از تکنیک های تجزیه ای ۵۷ ص

25,000 تومان 5,700 تومان

تکنیک RBS یکی از تکنیک های تجزیه ای ۵۷ ص

بررسی اثرات قرق بر روی برخی فاکتور های پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ۱۳۴ ص

55,000 تومان 13,400 تومان

بررسی اثرات قرق بر روی برخی فاکتور های پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ۱۳۴ ص

تاثیر نوع و مقدار کمپوست بر خصوصیات فیزیکی چند نوع خاک ۷۶ ص

30,000 تومان 7,600 تومان

تاثیر نوع و مقدار کمپوست بر خصوصیات فیزیکی چند نوع خاک ۷۶ ص

بررسی اثرگونه های پرستار جارو سفید و درمنه کوهی براستقراراولیه دوگونه چاودار کوهی و علف گندمی بیابانی ۴۶ ص

20,000 تومان 4,600 تومان

بررسی اثرگونه های پرستار جارو سفید و درمنه کوهی براستقراراولیه دوگونه چاودار کوهی و علف گندمی بیابانی ۴۶ ص

بررسی تأثیر تنش شوری بر جوانه زنی درمنه دشتی و کوهی ۵۸ ص

25,000 تومان 5,800 تومان

بررسی تأثیر تنش شوری بر جوانه زنی درمنه دشتی و کوهی ۵۸ ص

بررسی خصوصیات کمی وکیفی زیره سبز cominum cyminum))نسبت به سویه های ازتوباکتر و مقادیر مختلف ورمی کمپوست ۱۲۷ ص

55,000 تومان 12,700 تومان

بررسی خصوصیات کمی وکیفی زیره سبز cominum cyminum))نسبت به سویه های ازتوباکتر و مقادیر مختلف ورمی کمپوست ۱۲۷ ص

بررسی تغییرات مکانی شوری آب زیرزمینی در جنگل هزار کهور (مطالعه موردی: رودبار جنوب) ۵۰ ص

20,000 تومان 7,200 تومان

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول (کلیات) ۱-۱پیشینه زمین آمار ۴ ۱-۲مفهوم زمین آمار ۴ ۱-۳تئوری…