کاربرد میکروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی ۱۵۵ ص

45,000 تومان 10,300 تومان

کاربرد میکروارگانیزمها در تهیه مواد لبنی ۱۵۵ ص

چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان ۲۰ ص

5,000 تومان 1,600 تومان

چاقی و اضافه وزن و بررسی رابطه بین درصد چربی بدن با میزان فعالیت بدن و عوامل خطرزای قلبی – عروقی مردان ۲۰ ص